ค่ายฤดูร้อน กิจกรรมปิดเทอม เด็ก Art For Kids (เชียงใหม่)

ห้องเรียนกิจกรรมของ art for kids จะส่งเสริมให้เด็กในวัย 8-12 ปีได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมความสนใจที่หลากหลาย เด็กจะได้ฝึกพื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ การทำอาหาร การทำขนม และการท่องเที่ยวเสริมความรู้ ฝึกการอยู่ร่วมกัน ความอดทน ผลัดกันแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยให้เด็กค้นหาความถนัดของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

06

เป้าหมายการเรียนรู้

  • ได้มีความสุขกับกิจกรรมที่ได้ร่วมทำกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
  • สามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนวัยเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติได้ดี 
  • มีความสุขและสนุกกับกิจกรรมในห้องเรียน ศิลปะ และการทำอาหาร ขนม activities.
  • สามารถทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในกฎกติกากาที่กำหนดกับเพื่อนวัยเดียวกัน

ผลงานสอน Art For Kids