สอนศิลปะ วาดภาพ เชียงใหม่ 13-16 ปี

 • สามารถคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและสามารถนำเสนอผ่านการการวาดภาพและระบายสีตามเวลาที่กำหนด
 • แนวความคิดการออกแบบผลงาน
 • เสริมทักษะการวาดเส้น งานลงสี เป็นขั้นตอนตามเวลาที่เวลาที่กำหนด
 • สอ่นดิจิทัล อาร์ต ,วาดภาพประกอบ ,เทคนิคทางด้านโปรแกรม 3 มิติ
 • เสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านศิลปะตามความสนใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • ทำผลงาน

จากประสบการสอนศิลปะมากกว่า 10 ปี ของart for kids สอนศิลปะต่างๆอย่างมีความสุขมีเป้าหมายและเน้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

Art classes for kids 13-16 years old

 1. ฝึกสมาธิด้วยการวาดรูประบายสีตามพื้นฐานที่ถูกต้อง
 2. ฝึกสร้างผลงานโมเดลในแบบต่างๆตามโจทย์ที่กำหนด
 3. ฝึกความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผลผ่านการทำงานศิลปะ
 4. สามารถสร้างงานศิลปะเป็นกลุ่มและพัฒนาการคิดในเชิงนามธรรมมากยิ่งขึ้น
 1. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 10.00-12.00 น.
 2. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 13.00-15.00 น. 
 3. เสาร์ หรือ อาทิตย์ 15.00-17.00 น.
 4. ไพรเวทคลาส ติดต่อนัดเวลา